Условия за доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) между:

1.1. „СК“ АД, с ЕИК 175029853, със седалище и адрес на управление в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ №67, община София, доставчик на услуги на информационното общество, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, от една страна

и 

1.2.Клиентите на поддържаната от ДОСТАВЧИКА платформа за електронна търговия, получатели на услуги на информационното общество, наричани по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛИ“, от друга страна.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „СК“ АД.

2.2. Седалище и адрес на управление: с. Мрамор, ул. „Васил  Левски“ №67, община София.

2.3. Адрес на упражняване на дейността: с. Мрамор, ул. „Васил  Левски“ №67, Столична община София.

2.4. Данни за кореспонденция: с. Мрамор, ул. „Васил  Левски“ №67

2.5. Данни за вписване в търговски или други публични регистри: ЕИК в Търговския регистър 175029853, идентификационен номер в регистъра на Администраторите на лични данни 36590/.

2.6. Надзорни органи:


2.6.1. Комисия за защита на потребителите:

- адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

- тел: 02/933 05 65; 

- факс: 02/988 42 18;

- гореща линия: 0700 111 22

- уеб сайт: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba;


2.6.2. Комисия за защита на личните данни:

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

- тел: 02/915 35 15; 

- факс: 02/915 35 25;

- е-майл: kzld@cpdp.bg;

- уеб сайт: https://www.cpdp.bg/.


2.6.3. Комисия за защита на конкуренцията:

- адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18

- тел: 02/935 61 13; 

- факс: 02/980 73 15;

- е-майл: cpcadmin@cpc.bg;

- уеб сайт: https://www.cpc.bg/


2.7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG175029853

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящите Общи условия са приложими при всяка поръчка на продукти и услуги чрез сайта на „СК“ АД от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, използващи услугите на www.halmahera.eu.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в поддържаната от него платформа договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https:// www.halmahera.eu. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в платформата.

3.3. При използване на платформата ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (лични данни) и да внасят при нужда промени в тези лични данни, с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай че даден ПОТРЕБИТЕЛ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ДОСТАВЧИКЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3.4. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния ПОТРЕБИТЕЛ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответно име и парола за достъп. 

3.5. Разглеждането и използването на предлаганите услуги и продукти на сайта автоматично означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с настоящите Общи условия. 

3.6. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по всяко време чрез актуализирането им, по собствено усмотрение на ДОСТАВЧИКА или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ. Във всеки един случай на промяна на Общите условия, „СК“ АД ще информира за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването на промените в платформата.

3.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.8. За неуредените от Общите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

3.9. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. В тази връзка ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя дизайна на номенклатурата на съответната опаковка (пликче или кутийка). 

3.10. Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки.

3.11. Част от информацията, публикувана в сайта, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на даден продукт, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос или забавяне на доставката до ДОСТАВЧИКА от производителите на съответните продукти, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще им бъдат предложени аналогични продукти с подобно качество и цена.

3.12. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в платформата.

3.13. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в поддържаната от ДОСТАВЧИКА платформа. Всички посочени на сайта цени са с включен ДДС и не включват цена за доставка.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. С настоящите Общи условия „СК“ АД уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

4.2. „СК“ АД гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. „СК“ АД администрира сайта като спазва всички изисквания за запазване на личната информация, съдържаща се в платформата на сайта. В случай на пробив в системата, произтекъл от зловредни хакерски атаки, „СК“ АД не носи отговорност за загубена или присвоена информация.

4.3. Съгласно Закона за защита на личните данни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на достъп до собствените си лични данни, които са въвели и/или са станали достояние на „СК“ АД при използване на платформата, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни. 

4.4. Приемайки настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са се регистрирали с потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „СК“ АД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. 

4.5. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да бъдат предоставени на държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено от тях искане за това. 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНАТА ОТ ДОСТАВЧИКА ПЛАТФОРМА

5.1. За да използва поддържаната от ДОСТАВЧИКА платформа за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, съответният ПОТРЕБИТЕЛ следва да въведе данни за име, фамилия, електронен адрес и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия. 

5.2. Името, фамилията, електронният адрес и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА, съобразно посочената в настоящите Общи условия процедура. 

5.3. С попълване на данните си в раздел „Регистрация“ и натискане на бутоните „Продължи“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

5.4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес. Създава се акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения. 

5.5. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. 


VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в поддържаната от него платформа, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки. 

6.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата на ДОСТАВЧИКА по следната процедура: 

6.2.1. Извършване на регистрация в платформата на ДОСТАВЧИКА и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в платформата;

6.2.2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата чрез идентифициране с електронен адрес и парола; 

6.2.3. Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

6.2.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

6.2.5. Избор на способ и момент за плащане на цената; 

6.2.6. Потвърждение на поръчката.


VII. ПОРЪЧКИ

7.1. Поръчването на продукти от платформата може да се извършва 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата. 

7.2. Обработването на поръчки се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 часа. Заявки, направени след 16:00 часа, при липса на възможност поръчката да бъде обработена същия ден, се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени в петък (след обяд), събота, неделя или в неработен ден (официален празник) се обработват и изпълняват в първия работен ден.

7.3. При извършване на поръчка на сайта на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в договорни отношения със „СК“ АД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Потвърждение", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количката” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.  

7.4. След направената поръчка чрез платформата ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail, обобщаващ поръчката, както и обаждане за проверяване валидността на поръчката, нейното потвърждаване и времето за получаване на доставката. С получаване на това потвърждение по телефона от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен. 

7.5. Потвърдена по реда на т. 7.4 по-горе поръчка не може да бъде отказана от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да бъде открит за потвърждение на поръчката на посочения от него телефонен номер, се счита че Договорът за продажба от разстояние не е породил правнообвързващо действие и поръчката не се изпълнява. 

7.6. Предвид уговорения по-горе начин на сключване на Договорите от разстояние, с приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че знаят и са съгласни разговорите с представители на ДОСТАВЧИКА да бъдат записвани, с цел установяване начина и времето на сключване на Договора от разстояние и потвърждение на направената поръчка.


VIII. ПЛАЩАНЕ 

8.1. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на „СК“ АД цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока. 

8.2. „СК“ АД приема плащане по един от следните начини:

8.2.1. За стоки, с място на доставка на територията на Република България:

8.2.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“);

8.2.1.2. Плащане по банков път;

8.2.1.3. Плащане с банкови карти, носещи търговски марки на:

БОРИКА , VISA , Mastercard


8.2.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република   България:

                   8.2.2.1. Плащане по банков път.

8.3. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на ПОТРЕБИТЕЛЯ), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, в качеството му на купувач, овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „СК“ АД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока. 

8.4. При избран начин на плащане „по банков път”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, в банковата сметка на „СК“ АД, посочена на сайта. В платежното нареждане ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва като основание за плащане номера на съответната поръчка, генериран при изпращането й. Ако в срок от 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката се анулира автоматично.  

8.5. При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал. В случай, че откажете вашата поръчка или при уважена рекламация, при направено плащане с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащане в срок от 14 работни дни.


8.6. При потвърдена от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка, последният получава на своя e-mail проформа фактура за стойността на поръчката. Оригиналната фактура, както и Приемо-предавателен протокол се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на доставката. 


IX. ДОСТАВКА

9.1.  „СК“ АД използва услугите на Куриерска фирма „Спиди“. 

9.2.  Срок за извършване на доставката: 

9.2.1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.halmahera.eu. освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове 3 работни дни. 

9.2.2. Потвърдената поръчка може да бъде получена и лично от офиса на ДОСТАВЧИКА на адрес: гр. София, п.к. 1261, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ 67, ако при извършване на поръчката е бил посочен този начин на получаване. 

9.2.3. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. 

9.2.4. За неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера или поради невярно посечени от ПОТРЕБИТЕЛЯ или непълни: адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от „СК“ АД обстоятелства, „СК“ АД не носи отговорност.

9.3. Цената на доставките е съгласно условията и тарифите на Куриерска фирма „Спиди“. 


X. ПРАВО НА ОТКАЗ 

10.1. Разпоредбите на Раздел I Договори извън търговския обект и договори от разстояние от Закона за защита на потребителите, регламентиращи правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от сключен от него Договор от разстояние, не се прилагат по отношение на настоящите Общи условия, доколкото последните уреждат доставката на храни и стоки за текущо потребление в домакинството.XI. РЕКЛАМАЦИЯ

11.1. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – нарушена цялост на опаковката, изтекъл срок на годност, доставка на стока с друг номенклатурен номер, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми „СК“ АД. 

11.2. При приемане на пратката от ПОТРЕБИТЕЛЯ без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и „СК“ АД не бъде незабавно уведомен, ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата. 

11.3. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на „СК“ АД.

11.4. Когато сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже незабавно със „СК“ АД за отстраняване на несъответствието.

11.5. При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „СК“ АД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.  

11.6. Рекламациите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.